Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Ο "Μαινόμενος σύντροφος"
Ὁ Νῖκος Μπογιόπουλος εἶναι ἐπιφανές στέλεχος τοῦ «Ριζοσπάστη» ἄρα και τοῦ ΚΚΕ. Τελευταίως, μαίνεται. Αἰτία: ἡ τακτική τῶν μεταπολιτευτικῶν κυβερνήσεων νά τροφοδοῦν ἀπό τά «μυστικά κονδύλια» διαφόρων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν, δημοσιογράφους, ἐκδότες, καναλάρχες, ἠλεκτρονικά καί ἔντυπα ΜΜΕ γιά νά διοχετεύουν δι'αὐτῶν τήν προπαγάνδα τους.

Δίκαιη ἡ ὀργή τοῦ «συντρόφου». Διότι, ὡς πασίγνωστον, στά κομμουνιστικά καθεστῶτα δεν ὑπῆρχε τέτοιο φαινόμενο. Τό θέμα εἶχε λυθεῖ μέ τόν πιό ἁπλό τρόπο: Ὅλα τά ΜΜΕ ἀνῆκαν στό κόμμα καί ἅπαντες οἱ ἐργαζόμενοι σ'αὐτά ἦσαν ὑπάλληλοί του. Ἄρα, καμία ἀνάγκη νά τούς χορηγοῦνται μυστικά κονδύλια. Ἔτσι αὐτά, ἔμεναν ἐξ' ὁλοκλήρου για τήν χρηματοδότησι τῶν ἀνά τόν κόσμον ΚΚ καί τῶν πρακτόρων τῆς Μόσχας. Βεβαίως, ἀξιόλογα ποσά αὐτῶν τῶν κονδυλίων εἰσέπραττε τό ΚΚΕ. Περί αὐτοῦ τά στοιχεῖα εἶναι ἄπειρα. Μεταξύ των καί οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ Ἐλ. Σταυρίδη καί Γρ. Φαράκου πού διετέλεσαν γεν. γραμματεῖς τοῦ ΚΚΕ, ἀλλά καί τά πρακτικά τῆς Κομ. Διεθνοῦς πού δημοσιεύθηκαν μετά τήν καθεστωτικήν ἀλλαγήν, στήν Μόσχα.
Δικαίως λοιπόν ὀργίζεται ὁ σύντροφος Νῖκος Μπογιόπουλος. Μέσα στήν ὀργή του ὅμως ὑπέπεσε σε ἕνα σφάλμα. Ἀνέφερε τόν Γ. Γεωργαλᾶ. Τίτλος τοῦ ἄρθρου του : «Τά μυστικά κονδύλια καί οἱ Γεωργαλάδες τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας». Στό κείμενο οὐδεμία γίνεται ἀναφορά στόν Γεωργαλᾶ. Ἁπλῶς τό ὄνομα μπῆκε στόν τίτλον πρός ἐντυπωσιασμόν.
Σφάλμα.
Διότι ὁ Γεωργαλᾶς εἶναι γνώστης τῶν περί κομμουνισμοῦ. Καί ἡ ἄνευ λόγου άναφορά τοῦ ὀνόματός του ἀπό τόν όργῖλον «σύντροφον» τόν ὤθησε σέ ἀποκαλύψεις για τά οἰκονομικά τοῦ ΚΚΕ. Ἰδοῦ:
Τό ΚΚΕ εἶναι ἰδιοκτήτης
1. Τοῦ ἐπί τεραστίου οἰκοπέδου μεγάλου κτιριακοῦ συγκροτήματος Περισσοῦ («σπίτι τοῦ λαοῦ»)
2. Ἐπιβλητικοῦ νεοκλασσικοῦ κτιρίου πίσω ἀπό τό Πολυτεχνεῖο-ἕδρα τῆς Κ.Ο.Α.
3. Περισσοτέρων τῶν 800 κτιρίων σέ διάφορα σημεῖα τῆς Ἑλλάδος.
4. Καλλιεργησίμων ἐκτάσεων σέ ὅλη τήν χώρα.
5. Τῆς «Τυποεκδοτικῆς Α.Ε.» Τό 1988 ἐνεφάνισε κέρδη 550 ἑκ. δρχ.
6. Τῆς «Πειραϊκῆς Τυπογραφικῆς Α.Ε.»
7. Πακέτων μετοχῶν σέ ἐπιχειρήσεις νέας τεχνολογίας ὅπως software, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν (ΥΠΥΤ στήν Χαλκίδα), προσωπικῶν ὑπολογιστῶν.
8. Πολλῶν Α.Ε.
9. Μετοχῶν σέ ναυτιλιακές ἐπιχειρήσεις ὅπως τῆς «Τράνς Ὄριεντ Σίπινγκ»
10. Ἑταιριῶν εἰσαγωγῆς-ἐξαγωγῆς.
11. Ἐργοστασίου στόν Βόλο, ἐπεξεργασίας μετάλλων
12. Ἑταιρίας ἐμπορίου φαρμάκων, πού ἔσπαζε τό ἐμπάργκο κατά τῆς Ν. Ἀφρικῆς
Ἐπί πλέον, εἰσέπραττε μίζες ἀπό ὅσους ἤθελαν συναλλαγές μέ τήν ΕΣΣΔ.
Ὅλα τά παραπάνω, εἶναι ἀπό «Τό Βῆμα» 17/2/1991. Ἡ ἐφημερίς ἰσχυρίζεται ἐπίσης, ὅτι τό ΚΚΕ ἀσχολήθηκε μέ λαθρεμπόριον ὅπλων σέ συνεργασία μέ τήν «Στάζι» τῆς ἀν. Γερμανίας. Κατά τήν ἐφημερίδα, κατά τόν πόλεμον Ἰράν-‘Ιράκ, τό ΚΚΕ πουλοῦσε ὅπλα καί στούς δύο, μέ κέρδος 100 ἑκ. δολλάρια.
Συμπέρασμα τοῦ «Βήματος»: Τό ΚΚΕ ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς ἰσχυρότερους οἰκονομικούς παράγοντες τῆς Ἑλλάδος.
Ἱκανοποιήθηκε ὁ σύντροφος Μπογιόπουλος; Ὄχι; Τότε ὑπάρχουν καί ἄλλα.
Τόν Ὀκτώβριον 1991, ὁ ὑπ. Δικαιοσύνης τῆς Ρωσίας, Νικολάι Φεντόρωφ, ἀπό τό βῆμα τῆς βουλῆς, ἀπεκάλυψε ὅτι τό ΚΚΣΕ, ἐνίσχυε οἰκονομικῶς τό ΚΚΕ, ἕως τόν Αὔγουστο 1991. Ὁ Βαλεντίν Κούπτσωφ, τέως γρ. τοῦ ΚΚΣΕ, ἐπιβεβαίωσε τά λεγόμενα καί πρόσθεσε ὅτι τό ΚΚΣΕ χρηματοδοτοῦσε καί τίς ἐπιχειρήσεις τοῦ ΚΚΕ καί μάλιστα, μετά τό 1989, χρησιμοποιοῦσε γι'αὐτό, «δυτικές πιστώσεις» πού βεβαίως προωρίζοντο για ἄλλους σκοπούς. Τά χορηγούμενα ποσά εἰσηγεῖτο ὁ Βαλεντίν Φαλίν καί τά ὑπέγραφεν ὁ Μιχαήλ Γκορμπατσώφ. Ὁ τελευταῖος ἐπιβεβαίωσε τό γεγονός διά τοῦ ἐκπροσώπου του Ἀντρέι Γκράτσεφ. Καί διευκρίνησε: «Ἦταν συνέχισις τῆς ἀπό μακροῦ ἐφαρμοζομένης πρακτικῆς ἐνισχύσεως τῶν φιλικῶν μας πολιτικῶν δυνάμεων». ( Ὅλα αὐτά ἀπό «Τό Βῆμα» 27/10/91)
Θέλει καί ἄλλα ὁ ὀργισμένος «σύντροφος»; Ὑπάρχουν. «Ἕξι μεγάλες ἑταιρίες μέ τζίρο δισεκατομμυρίων ἀνήκαν στήν οἰκογένεια Φλωράκη» («Αὐριανή 12/6/89). Τίς κατονομάζει καί δίνει στοιχεῖα. Ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι ὁ Φλωράκης ἦταν ἰδιοκτήτης πολυτελοῦς θαλαμηγοῦ «Roy» μέ καμπίνες για 12 ἄτομα.

Ἡ «Καθημερινή» (30/9/90, κείμενο Τ. Τέλογλου) παραθέτει κατάλογο ἑταιριῶν πού ἀνήκουν στό ΚΚΕ. Ναυτιλιακή, τυποεκδοτική, εἰσαγωγῆς ἐνδυμάτων, εἰσαγωγῆς ὀρυκτῶν. Ἀποκαλύπτει ἐπίσης ὅτι τό ΚΚΕ μισθοδοτεῖ 1.000 στελέχη του γιά νά ἀσχολοῦνται ἀποκλειστικῶς μέ κομματική δραστηριότητα.

Τό περιοδικό «ΕΝΑ» (8/2/91): « Ἡ οἰκονομική αὐτοκρατορία τοῦ ΚΚΕ». Μεταξύ ἄλλων τό ἀναφέρει ὡς ἰδιοκτήτην ἐπιχειρήσεων τουρισμοῦ, διαφημίσεων, θεαμάτων, παραγωγῆς βίντεο κ.α. Ἑταιρία του ἔφερε στήν Ἑλλάδα τόν χεβιμεταλλά Alice Cooper. Τό ΚΚΕ εἶναι ἐπίσης ἰδιοκτήτης ξενοδοχείων σέ Ἀττική, Κέρκυρα, Σαντορίνη, Ἑρμιόνη.

Τό ρωσικό περιοδικό «Ρωσία» (Ὀκτ. 1991) γράφει ὅτι τό ΚΚΕ ἐχρηματοδοτεῖτο ἀπό τήν Μόσχα μέ ἐτησίαν χορήγησιν. Τό 1987, ἔλαβε 900.000 δολλάρια.
Ἄν ὁ σύντροφος πού μαίνεται κατά τῶν μυστικῶν κονδυλίων θέλει καί ἄλλα στοιχεῖα, θά τά βρῆ στό:
«Σπῆγκελ» ( Ἀπρ. 1991)
« Ἐλευθεροτυπία» (22/4/91)
Καί τό βιβλίο «Χορεύοντας μέ τίς ἀρκοῦδες», τοῦ ἐπί ἔτη ἀνταποκριτοῦ τῶν Ν.Υ.Τ. στήν Ἀθήνα, Παύλου Ἀναστασιάδη, κεφ. «Οἱ κρυφές δραστηριότητες τοῦ ΚΚΕ» σ. 137, ἔκδ. 1992)

Ταῦτα καί διατελῶ ἀσμένως, ἐν ἀναμονῇ συνεχείας τῆς χαριτωμένης ἀλληλογραφίας μας, 


μέ συντροφικούς χαιρετισμούς.
Γεώργιος Γεωργαλᾶς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου